Przydatne informacje

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Klauzula RODO Ochrona Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Booking Camper sp. z o.o.

W sprawie ochrony danych można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: ado@bookingcamper.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach (w nawiasach kwadratowych podano podstawy prawne przetwarzania danych):

 1. zawarcie i realizacja umów w ramach działalności gospodarczej Administratora [art. 6ust. 1 lit. b RODO];
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 3. dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami [art 6 ust. 1 lit. f RODO];
 4. archiwizacja [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 5. udzielanie odpowiedzi na pisma, oferty, zapytania, reklamacje, skargi i wnioski;
 6. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 7. badanie satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 8. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. przechowywanie dokumentów księgowych oraz dokumentów potwierdzających wykonanie umów w związku z obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego) [art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 9. marketing bezpośredni [art 6 ust. 1 lit. a RODO];
 10. profilowanie, o którym Państwa uprzednio poinformujemy [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w imieniu Administratora;
 2. podmiotom powiązanym, współpracującym oraz kontrahentom Administratora;
 3. kancelariom prawnym, którym zlecono np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. pracownikom Administratora w zakresie powierzonych obowiązków służbowych;
 6. innym podmiotom, wynikającym z zapisów Regulaminu serwisu.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

 1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Trafc, Chartbeat.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi, realizowane są umowy lub toczą się rozmowy lub negocjacje;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora lub dochodzenia przez niego roszczeń;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

W przypadku gdy okres przetwarzania danych nie wynika wprost z nałożonego prawnie obowiązku na Administratora, Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych dłużej niż okres 6 lat i 6 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpiła ostatnia aktywności stron, chyba że dane osobowe będą elementem postępowania przed sądem lub innym uprawnionym organem pomimo upływu powyższego okresu, co jest podyktowane podstawowym okresem przedawnienia roszczeń, który wynosi 6 lat licząc na koniec roku kalendarzowego, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych;
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do zakupu produktów lub usług Administratora. Bez dostępu do Państwa danych osobowych Administrator nie będzie w stanie dostarczyć oferowanych dóbr lub usług.

Przetwarzane dane

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. numer telefonu,
 4. dane teleadresowe firmy oraz NIP (jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą),
 5. adres do doręczeń,
 6. dane dotyczące historii zamówień,
 7. Państwa aktywność na stronach internetowych lub profilach portali społecznościowych Administratora.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Administrator może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: ado@goldman.pl lub listownie na adres Administratora.

Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych,
  2. przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
 2. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi.
 3. W sprawach danych osobowych z administratorem danych można skontaktować się listownie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ado@goldman.pl.
 4. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.