Przydatne informacje

Regulamin Rezerwacji Online BookingCamper.pl

Regulamin Rezerwacje online bookingcamper.pl

Wstęp

Portal internetowy bookingcamper.pl pozwala Użytkownikom na przeglądanie oraz dokonywanie rezerwacji i wynajmu kamperów należących do wypożyczalni kamperów.

Poniższy regulamin [dalej: Regulamin] określa warunki korzystania z wypożyczalnia kamperów online dostępnych pod adresem internetowym bookingcamper.pl

Administrator informuje, iż korzystanie z systemu online bookingcamper.pl przez Użytkowników/Klientów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, pełniącego również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przedstawione w nim procedury związane z rezerwacją online, przedpłatą, reklamacją lub rezygnacją.

Priorytetem bookingcamper.pl jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji oraz wysokiej jakości i rzetelności przedstawionych ofert. Serwis bookingcamper.pl nie pobiera od Klientów dodatkowych opłat za rezerwację online. W przypadku pytań lub niejasności wynikających z Regulaminu - prosimy o kontakt.

Definicje

 1. Administrator – spółka Booking Camper sp. z o.o. BookingCamper.pl Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86 83-110 Tczew, e-mail info@bookingcamper.pl.
 2. Booking Camper – system do prezentacji ofert Wypożyczalni kamperów i dokonywania Rezerwacji, działający pod adresem bookingcamper.pl
 3. Wypożyczalnia - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej świadcząca usługi wynajmu Kamperów w oparciu o Ofertę zamieszczoną w Booking Camper i Umowę Wynajmu Kampera.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Booking Camper na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Klient - Użytkownik, który dokonuje Rezerwacji za pośrednictwem Booking Camper.
 6. Konto - strefa w portalu dostępnego pod adresem internetowym bookingcamper.pl, w której Użytkownik lub Klient przechowuje swoje dane i korzysta z dodatkowych funkcjonalności portalu bookingcamper.pl.
 7. Kamper - samochód kempingowy, turystyczny, zarejestrowany i dopuszczony do ruchu drogowego, przeznaczony do celów turystycznych i wypożyczenia.
 8. Oferta - podstrona internetowa Booking Camper zawierająca opis kampera, zdjęcia i wzór umowy, umieszczona celem zaproszenia Klienta do współpracy i dokonania Rezerwacji przy użyciu Booking Camper.
 9. Rezerwacja - procedura zawierania Umowy Wynajmu Kampera pomiędzy Klientem a Wypożyczalnią za pośrednictwem systemu Booking Camper.
 10. Umowa Wynajmu Kampera - porozumienie regulujące prawa i obowiązki stron związane z Wynajmem Kampera zawarte pomiędzy Wypożyczalnią i Klientem załączony w Ofercie jako wzór Umowy Wynajmu.
 11. Wynajem kampera - wynajem kampera przez Wypożyczalnię Klientowi w określonym terminie w oparciu o Umowę Wynajmu Kampera.
 12. Cena Kampera - wynagrodzenie Wypożyczalni za realizację Umowy Wynajmu Kampera wyliczone w oparciu o wybraną przez Klienta Ofertę i termin wynajmu.
 13. Przedpłata - określona opłata za Wynajem Kampera (wymagana podczas Rezerwacji) zaliczana na poczet Ceny Wynajmu Kampera.
 14. Płatności Online - forma płatności elektronicznej używana podczas Rezerwacji, realizowana przez firmę: PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, posiadająca NIP 779-23-08-495 oraz REGON 300523444.
 15. E-mail - wiadomość elektroniczna wysyłana na adres e-mail Klienta i Wypożyczalni przez Booking Camper podczas procedury Rezerwacji.
 16. SMS - krótka wiadomość tekstowa wysyłana przez Booking Camper do Klientów i Wypożyczalni na podane urządzenie obsługujące technologię SMS, podczas procedury Rezerwacji.
 17. Operator SMS - podmiot odpowiedzialny za wysyłkę wiadomości SMS: LINK Mobility Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000350201, posiadająca NIP 969-156-67-36 oraz REGON 241520885.

1. Ogólne warunki Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania przez Klientów i Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora przy pomocy Booking Camper.
 2. Booking Kamper to system online służący do prezentowania Ofert Wypożyczalni Kamperów, z którymi mogą zapoznać się Klienci lub Użytkownicy.
 3. Wypożyczalnie za pośrednictwem Booking Camper wynajmują, a Klienci najmują kamper/y w oparciu o Umowę Wynajmu Kampera pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem.

2. Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego korzystania z systemu online Booking Camper konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, posiadającego oprogramowanie prawidłowo wyświetlające kod HTML5, arkusze stylów CSS3 oraz obsługujące połączenia szyfrowane (https). Ustawienia przeglądarki Internetowej powinny akceptować pliki cookies oraz skrypty Java Script. Urządzenia ze starszą wersją Android, telewizory z przeglądarką internetową, telefony z systemem Windows Phone oraz starsze urządzenia mobilne mogą nie zapewniać poprawnego działania systemu.
 2. Korzystający z systemu online Booking Camper we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem ponosi w całości korzystający z systemu online Booking Camper.
 3. Do przeprowadzenia prawidłowej Rezerwacji, wymagany jest aktywny adres e-mail lub numer telefonu obsługujący technologię SMS.

3. Rodzaje i zakres usług Administratora

 1. Administrator na rzecz Klienta, Użytkownika świadczy usługi:
  1. możliwości przeglądania Ofert - usługa jednorazowa rozpoczyna się z chwilą uruchomienia Booking Camper, a kończy po opuszczeniu adresu internetowego Booking Camper.
  2. Rezerwacji dla Klientów - usługa jednorazowa rozpoczyna się po wyborze Oferty i dokonaniu Rezerwacji przez Klienta, a kończy po dokonaniu Przedpłaty oraz otrzymaniu wiadomości E-mail, SMS potwierdzającej Rezerwację lub po opuszczeniu adresu internetowego Booking Camper.
  3. konsultacji z Administratorem - usługa jednorazowa rozpoczyna się po zadaniu pytania przez Klienta lub Użytkownika (poprzez formularz kontaktowy dostępny na Booking Camper lub telefonicznie), dotyczącego Ofert/y spełniającej podane kryteria, a kończy wraz z przekazaniem linku URL do listy ofert na Booking Camper (wysłanego przez Administratora) poprzez E-mail lub SMS lub opuszczeniu adresu internetowego Booking Camper.
  4. Usługa opinii dla Klienta na zasadach opisanych w punkcie 6.4.
  5. Newsletter dla Klienta, Użytkownika na zasadach opisanych w punkcie 10.
 2. Usługa Rezerwacji polega na dostarczeniu treści cyfrowych, nie zapisywanych na nośnikach materialnych. Klientowi (Użytkownikowi) działającemu na prawach konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zawartej w formie elektronicznej) w związku z typem świadczonych usług - zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287). Dzieje się tak w przypadku wykonania usługi przez Administratora za wyraźną zgodą Klienta. Klient akceptując Regulamin wyraża takową zgodę.

4. Przeglądanie ofert, Rezerwacja kampera, odbiór kampera

 1. Klienci oraz Użytkownicy mogą bez ograniczeń przeglądać Oferty Kamperów należących do Wypożyczalni w oparciu o sugestie serwisu lub podanie własnych kryteriów takich jak: okres wynajmu, typ i model Kampera, wyposażenie, zakres cenowy, lokalizacja.
 2. System wskazuje wolne terminy (kolor biały), zarezerwowane (kolor pomarańczowy) oraz sprzedane (kolor czerwony). Można wybrać i zarezerwować tylko wolne dni /terminy.
 3. Wypożyczalnie mogą niektóre terminy (zwłaszcza w szczycie sezonu, tzw. długie weekendy) zablokować przed dowolnym wyborem dni. Wówczas po wybraniu dat przez Klienta, system ustawi je na domyślne - ustalone przez Wypożyczalnię (pełne tygodnie lub okresy). Administrator nie ma wpływu na blokady i kryteria ustalane przez Wypożyczalnie.
 4. Do każdej Oferty dołączony jest wzór Umowy Wynajmu Kampera określający prawa i obowiązki Klienta oraz Wypożyczalni. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wzór umowy z jakiego korzysta Wypożyczalnia ani za jakość usług świadczonych przez Wypożyczalnie.
 5. Administrator w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom dokonywania Rezerwacji udziela Użytkownikom/Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z systemu online Booking Camper, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie z systemu online Booking Camper. Powyższa licencja uprawnia Użytkowników/Klientów wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania systemu online Booking Camper poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej. Użytkownikom/Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Użytkownikom/Klientom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych systemu online Booking Camper. Użytkownicy i Klienci przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Administratora do systemu online Booking Camper oraz pociągnięciem Użytkownika/Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 6. W celu dokonania Rezerwacji należy wybrać dowolny termin lub zgodzić się na podany przez Wypożyczalnię, zaakceptować szczegółową wycenę, wypełnić formularz prawidłowymi danymi (lub zalogować się na swoje Konto) oraz dokonać Przedpłaty w kwocie widocznej w szczegółowej wycenie.
  1. Przedpłatę wykonuje się poprzez system Płatności Online, za pomocą przelewów elektronicznych, płatności kartą lub podając kod Blik.
  2. W przypadku problemów z płatnością (brak dostępu do usługi, użycie niewłaściwej karty) oraz jej anulowaniem, system warunkowo zarezerwuje termin na 30 minut oraz wyśle link na adres E-mail/SMS celem ponowienia płatności. Anulowanie płatności przed jej dokonaniem lub brak środków na wskazanym koncie (podczas Płatności Online) usuwa rezerwację.
  3. W przypadku potwierdzonej płatności Przedpłaty przez system Płatności Online, następuje automatyczna Rezerwacja terminu, aktywowanie Umowy Wynajmu Kampera oraz:
   1. Klient otrzymuje krótkie potwierdzenie SMS oraz pełne informacje na podany wcześniej adres E-mail zawierające: dokładne dane Oferty (typ i model kampera, termin Wynajmu Kampera, szczegóły wyceny, godziny odbioru i zdania Kampera), umowę w postaci elektronicznej, dokładną lokalizację Kampera oraz pełne dane Wypożyczalni, w tym kontakt do osoby odpowiedzialnej za późniejsze wydanie Kampera.
   2. Wypożyczalnia otrzymuje krótkie potwierdzenie SMS oraz pełne informacje na adres E-mail o Rezerwacji oraz pełne dane Klienta niezbędne do późniejszego kontaktu oraz realizacji Umowy Wynajmu Kampera.
 7. Wypożyczalnia upoważnia Administratora do przeprowadzenia Rezerwacji oraz pobrania na jego rzecz Przedpłaty, zaliczonej na poczet całkowitego kosztu Wynajmu Kampera. Pozostała kwota Wynajmu Kampera powinna być opłacona przez Klienta na warunkach podanych w umowie Wynajmu Kampera lub na zasadach ustalonych z Wypożyczalnią.
 8. Klient może rozpocząć również procedurę Rezerwacji, łącząc się z Administratorem telefonicznie. W wyniku tej rozmowy Klient otrzyma od Administratora wiadomość SMS lub E-mail zawierającą link URL do jednej lub wielu Ofert. Po jej otrzymaniu, Klient wykonuje czynności jak w punkcie 4.6.
 9. Zgodnie z zawartą Umową Wynajmu Kampera, Klient zobowiązany jest do odbioru Kampera w ustalonym w umowie terminie i miejscu. Odbiór Kampera jest możliwy po okazaniu dokumentów, wskazywanych wcześniej w Ofercie na Booking Camper oraz Umowie Wynajmu Kampera. Wypożyczalnia ma obowiązek wydać Kamper Klientowi po spełnieniu przez niego warunków Umowy.
 10. W dniu odbioru Kampera Klient w oparciu o Umowę Wynajmu Kampera winien uiścić Wypożyczalni: kaucję, dodatkowe opłaty nie objęte rezerwacją (np. obowiązkowa opłata za sprzątanie, możliwość przetrzymywania zwierząt w kamperze, dodatkowe wyposażenie, itp.).
 11. W dniu odbioru Kampera Klient powinien zwrócić szczególną uwagę na zgodność opisu Oferty z przekazywanym Kamperem przez Wypożyczalnię. Wszelkie awarie, uszkodzenia, braki w wyposażeniu Klient powinien zgłosić Wypożyczalni w momencie odbioru Kampera.
 12. Administrator nie jest stroną umowy między Klientem i Wypożyczalnią, a jedynie pośredniczy w jej zawarciu w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Umowy Wynajmu Kampera .
 13. Ceny podawane w Booking Camper są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Po dokonaniu Przedpłaty Wypożyczalnia zobowiązana jest do udokumentowania kwoty Przedpłaty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wystawienie faktury VAT jest możliwe w przypadku zaznaczenia pola „Chcę otrzymać FV” podczas procedury Rezerwacji.

5. Rozwiązanie Umowy Wynajmu Kampera, odwołanie Rezerwacji

 1. Chęć odwołania rezerwacji lub brak możliwości wywiązania się z zapisów Umowy Wynajmu Kampera, Klient zgłasza bezpośrednio Wypożyczalni.
 2. Rozwiązanie bądź odstąpienie od Umowy Wynajmu Kampera odbywa się na warunkach przewidzianych w umowie Wynajmu Kampera lub w oparciu o aktualne przepisy prawa, pomiędzy Klientem i Wypożyczalnią. Administrator nie ma wpływu na końcowe rozliczenie pomiędzy stronami, Przedpłaty oraz ustalenia możliwych, dodatkowych kosztów. Poszczególne umowy Wypożyczalni, mogą przewidywać różne procedury rozwiązania umowy, bądź odwołania Rezerwacji.
 3. W przypadku oznaczenia dnia lub okresu świadczenia usługi przez Wypożyczalnię na rzecz Klienta, z uwagi na charakter usługi, Klientowi działającemu na prawach konsumenta nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia zawartej na odległość Umowy Wynajmu Kampera zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 4. Wypożyczalnia może rozwiązać umowę Wynajmu Kampera z Klientem tylko w oparciu o zapisy Umowy Wynajmu Kampera. W przypadku braku wymaganych dokumentów lub nieokazania ich przez Klienta o zwrocie przedpłaty decyduje Wypożyczalnia.

6. Zakończenie Umowy Wynajmu Kampera, zdanie Kampera, opinie

 1. Zdanie Kampera Wypożyczalni powinno odbyć się w dniu i do godziny ustalonej podczas Rezerwacji Kampera i w miejscu ustalonym w Umowie Wynajmu Kampera. Odstępstwa od ustalonego dnia, godziny i miejsca muszą być uzgodnione wcześniej i indywidualnie z Wypożyczalnią.
 2. Nie zdanie Kampera w wyznaczonym terminie i miejscu podlega dodatkowym opłatom ujętym w Umowie Wynajmu Kampera.
 3. Kamper powinien zostać zdany w takim samym stanie w jakim odbierał go Klient. Kwestie sprzątania, uzupełnienia paliwa, ewentualne szkody, możliwość potrącenia kaucji reguluje Umowa Wynajmu Kampera.
 4. Administrator 3 dni po zakończeniu Wynajmu Kampera, zwróci się na podany podczas rezerwacji adres E-mail Klienta, z prośbą o wystawienie opinii. W przypadku braku przesłania opinii przez Klienta, system podejmie jeszcze 2 próby zaproszenia Klienta do wyrażenia swojej opinii (po 7 dniach oraz po 30 dniach). Wyrażenie opinii będzie możliwe po otworzeniu linku URL zawartego w wiadomości E-mail, kierującego do Booking Camper.
  1. Opinia składa się z oceny Kampera, określenia „plusów” i „minusów” kampera oraz zdjęć dodanych przez Klienta i może dotyczyć wyłącznie usługi świadczonego Wynajmu Kampera.
  2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści.
  3. Klient zobowiązuje się, że będą mu przysługiwać wszelkie prawa do treści stanowiących publikowane przez niego opinie, w tym autorskie prawa majątkowe lub że będzie posiadać niezbędne uprawnienia i zgody do ich publikacji – upoważniając tym samym osoby trzecie, w tym w szczególności Administratora, do korzystania z nich w zakresie opisanym w Regulaminie.
  4. Klient nie będzie publikować opinii nieprawdziwych lub celowo wprowadzających w błąd.
  5. Klient nie będzie zamieszczać w swoich opiniach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu.
  6. Klient zobowiązuje się, że jego opinie nie będą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego, w szczególności, że: nie będą zawierać wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnosić się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywać do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, lub wobec mniejszości seksualnych, ani zawierać treści zniesławiających.
  7. Wypożyczalnia ma możliwość udzielenia swojej odpowiedzi do opinii.
  8. Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii, a opublikowaną opinię usunąć, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa. W szczególności Administrator na prośbę Wypożyczalni ma prawo usunąć opinię, jeśli uzna ją za nieprawdziwą lub jej treść dotyczy usterki, wady, którą Wypożyczalnia usunęła.
  9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii publikowanych przez Klientów, nie ingeruje w przekazane opinie, zostawia sobie jednak możliwość korekty (usunięcie treści nieczytelnych, niepoprawnych gramatycznie, pisanych z dużych liter) lub usunięcia opinii.
  10. Wszystkie opinie są moderowane i akceptowane przez Administratora.
  11. Usługa opinii rozpoczyna się od przekazania linku URL w wiadomości E-mail lub SMS przez Administratora, a kończy po wypełnieniu formularza przez Klienta lub przy braku zaangażowania Klienta w udzieleniu dobrowolnej opinii.

7. Obowiązki i odpowiedzialność Wypożyczalni

 1. Za realizację Umowy Wynajmu Kampera zawartej za pośrednictwem systemu online Booking Camper przed Klientem odpowiada Wypożyczalnia.
 2. Wypożyczalnia ponosi pełną odpowiedzialność za treść Oferty przedstawionej na Booking Camper, a w szczególności za rzetelność opisów określających stan i wyposażenie Kampera zgodnych z wymogami prawa.
 3. Wypożyczalnia ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie przez Kamper wszelkich wymaganych aktualnych prawem dokumentów, dopuszczających Kamper do ruchu drogowego.
 4. Wypożyczalnia odpowiada przed Klientem za przekazanie Kampera, w dniu ustalonego Umową Wynajmu Kampera terminu, posiadającego podstawowe wyposażenie wymagane przepisami prawa.
 5. Reklamacje lub roszczenia Klienta w stosunku do Wypożyczalnia, odbywają się na podstawie ustaleń Umowy Wynajmu Kampera zawartej pomiędzy Klientem i Wypożyczalnią lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator za pośrednictwem systemu online Booking Camper prezentuje Oferty oraz informacje, które otrzymał od Wypożyczalni. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przedstawiona oferta była rzetelna i zgodna z prawdą. Wypożyczalnie mają możliwość wielokrotnej aktualizacji i modyfikacji danych Oferty i ostatecznie Administrator nie odpowiada za poprawność i rzetelność Ofert.
 2. Udostępniony system rezerwacji online Booking Camper umożliwia Klientom i Wypożyczalniom zawarcie Umowy Wynajmu Kampera, Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich późniejsze zachowanie i wywiązanie się z ww. umowy.
 3. Wypożyczalnie oraz Klienci są zobowiązani do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych w systemie Booking Camper. Administrator nie odpowiada za problemy i szkody wynikające z podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych.
 4. Administrator nie odpowiada za Overbooking (podwójna sprzedaż Wynajmu Kampera w jednym terminie) spowodowany brakiem aktualizacji zajętości terminów przez Wypożyczalnię oraz niewłaściwe działanie systemu spowodowane siłą wyższą (zdarzenia o nieprzewidywalnym charakterze), na którą Administrator nie ma wpływu.
 5. W przypadkach konfliktowych pomiędzy stronami Umowy Wynajmu Kampera, które wystąpiły przed realizacją Wynajmu Kampera, Administrator może podjąć się starań w celu doprowadzenia do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
 6. Administrator w żadnym momencie nie jest stroną Umowy Wynajmu Kampera i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa, będące wynikiem działań podjętych przez Klienta, Wypożyczalnię lub osoby trzecie, wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niestabilne działanie systemu Booking Camper w przypadku problemów technicznych, na które nie ma wpływu np. brak dostępu do sieci Internet, źle działająca przeglądarka internetowa, nieautoryzowane działania osób trzecich, działania Klienta niezgodne z Regulaminem, problemy techniczne Operatorów Płatności Online i SMS.
 8. Administrator, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,
  2. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Wypożyczalnię lub Klientów i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Wypożyczalni lub Klientów za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,
  3. jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Wypożyczalnię lub Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem Wypożyczalni lub Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Wypożyczalnię lub Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Wynajmu Kampera i niewywiązania się z Umowy Wynajmu Kampera przez Wypożyczalnię powinny być kierowane bezpośrednio do Wypożyczalni. Reklamacje w oparciu o ustalone zasady, bądź zapisy w Umowie Wynajmu Kampera rozpatruje i uznaje Wypożyczalnia w oparciu o przyjęte zasady lub przepisy prawa.
 2. Reklamacje dotyczące działania systemu rezerwacji on-line Booking Camper, powinny być kierowane do Administratora. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać informacje: dane osobowe i kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) składającego reklamację, numer oferty lub link URL w Booking Camper, opisany przedmiot reklamacji, uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwany sposób jej rozstrzygnięcia. Administrator rozpoznaje reklamację w ciągu 30 lub 60 dni, gdy jej rozstrzygnięcie wymaga powiadomienia i zajęcia stanowiska Wypożyczalni lub dostawców usług Płatności Online, SMS.
 3. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń na unijnej platformie ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Newsletter

 1. Adres E-mail i/lub numer telefonu obsługujący technologię SMS, podany przez Klienta podczas Rezerwacji Online, może zostać użyty do usługi Newsletter.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie w/w informacji oraz oświadcza, iż podczas Rezerwacji Online podał adres E-mail i numer telefonu, który jest jego własnością lub jest umocowany do jego użytkowania.
 3. Umowa korzystania z usługi Newsletter zawarta jest na czas nieokreślony od dnia podania adresu E-mail oraz numeru telefonu obsługującego otrzymywanie wiadomości SMS i może zostać zakończona przez Klienta w dowolnym momencie.
 4. Aby zakończyć usługę newsletter, należy skorzystać z linku URL zawartego w dolnej części wiadomości przesłanej za pomocą usługi, nazwanego „Rezygnacja z usługi newsletter” lub powiadomić Administratora.
 5. Administrator może usunąć dane Klienta z usługi newsletter, w sytuacji gdy podane dane przestaną być aktualne, a dalsze świadczenie usługi newsletter – niemożliwe.

11. Działania niedozwolone, prawo autorskie

 1. Użytkownik, Klient i Wypożyczalnia są zobowiązani do korzystania z systemu online Booking Camper w sposób zgodny z Regulaminem, przeznaczeniem systemu oraz obowiązującymi przepisami prawa. Za działania niedozwolone uważa się: podawanie nieprawdziwych lub nie swoich danych, podszywanie się pod inne podmioty, wykonywanie czynności technicznych lub programistycznych mogących zaburzyć działanie systemu Booking Camper, modyfikacje cudzych danych, dodawanie nieprawdziwych i naruszających prawa innych osób opinii, nadużywanie posiadanych uprawnień, działania nieetyczne i niezgodne z obowiązującym prawem.
 2. System Booking Camper i jego elementy składowe (zdjęcia, elementy graficzne, rozwiązania programistyczne i techniczne, artykuły, poradniki, opisy) należą do Administratora, a opisy Ofert do Wypożyczalni i nie mogą być używane w jakikolwiek sposób bez ich zgody. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie zawartości i używanie elementów baz danych do użycia na dowolnych polach ekspozycji.

12. Dane Osobowe

 1. Administrator przewiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności Klientów.
 2. Nadrzędnym celem Administratora jest zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.
 3. Dane osobowe udostępnione przez Klientów podczas korzystania z Booking Camper są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem oraz polityką prywatności portalu dostępnego pod adresem Internetowym bookingcamper.pl
 4. Dane Klientów podawane podczas Rezerwacji Online, zostaną udostępnione po procesie Rezerwacji Wypożyczalniom, celem zawarcia Umowy Wynajmu Kampera i realizacji jej postanowień. Od momentu przekazania danych osobowych Klienta Wypożyczalni, za bezpieczeństwo jego danych odpowiada również Wypożyczalnia .
 5. Cele w jakich Wypożyczalnia będzie mógł przetwarzać dane Klienta będą uzależnione od tego, czy i jakich zgód Klient udzielił Wypożyczalni na przetwarzanie jego danych osobowych.
 6. Częściowe dane osobowe Klientów (imię i nazwisko, adres E-mail, numer telefonu), celem realizacji procedury rezerwacji On-line, zostaną udostępnione Operatorowi Płatności Online oraz Operatorowi SMS.
 7. Klient upoważnia Administratora na udostępnienie jego danych osobowych Wypożyczalni, Operatorowi Płatności On-line oraz Operatorowi SMS.
 8. Zgodnie z polityką prywatności Klient ma prawo do: wglądu do przetwarzanych danych osobowych, modyfikacji danych osobowych, usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym.
 9. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klientów dostępne są w Załączniku nr 1.

13. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej: bookingcamper.pl
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie 15 dni po jego opublikowaniu, jednak wszystkie wcześniej zawarte Umowy Wynajmu Kampera, zawarte za pośrednictwem systemu online Booking Camper, podlegają regulacjom wcześniejszej wersji Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowania mają aktualne przepisy prawa. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 „Obowiązek informacyjny”.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 15-03-2022 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rezerwacji Online BookingCamper.pl

Obowiązek informacyjny

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe -  szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Administrator danych osobowych

BookingCamper.pl Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86 83-110 Tczew

Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie pod nr: +48 793 155 155
 2. na adres e-mail: info@bookingcamper.pl
 3. pisemnie pod adresem: BookingCamper.pl Sp. z o.o ul. Armii Krajowej 86 83-110 Tczew

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

 1. na adres e-mail: info@bookingcamper.pl
 2. telefonicznie pod nr: +48 793 155 155
 3. pisemnie na adres: BookingCamper.pl Sp. z o.o ul. Armii Krajowej 86 83-110 Tczew

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. umożliwienia Ci nawiązania kontaktu z Wypożyczalnią w celu Wynajmu Kampera, w szczególności poprzez udostępnienie Twoich danych Wypożyczalni, gdy zawrzesz z nią Umowę Wynajmu Kampera – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. świadczenia usługi opinii oraz newslettera - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia newslettera oraz możliwość ustalenia poziomu zadowolenia z usług Administratora lub usług Wypożyczalni;
 3.  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 4. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach Administratora, tworzenie modeli statystycznych) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
 6. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów Administratora (rozwój funkcjonalności systemu, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi /raportów analitycznych itp.) - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów Booking Camper.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. Wypożyczalnia;
 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 4. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu świadczenia usługi opinii oraz newslettera - przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 5. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 6. w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów Booking Camper – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych
  w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Administratorem poprzez e-mail: lub telefonicznie: +48 793 155 155
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Prawo do wycofania zgody

Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko przetwarzania danych, które Administrator będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: info@bookingcamper.pl lub zadzwonić na numer: +48 793 155 155 Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na adres: info@bookingcamper.pl lub dzwoniąc na numer: +48 793 155 155

Administrator nie będzie już wtedy uprawnione do przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy na korzystanie z systemu online Booking Camper oraz realizacji pozostałych ww. celów. W zakresie, w którym Administrator przetwarza dane na podstawie zgody – zgoda nie musi być przez Ciebie wyrażona w celu skorzystania z usług Administratora.