Rimor 02 grudnia 2023 1120Łódź

Rimor Ford Rimor Evo Sound

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Brak terminów
Zarezerwowane
Sprzedane
Twój wybór

Warunki wynajmu

Kaucja zwrotna
5000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz kampera
Odbiór od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 10:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe dopłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Prawo jazdy kategoria B + Dowód osobisty

W cenę wliczono
Stół składany + 2 fotele, prześcieradło, wąż do wody czystej, komplet garnków kubków i sztućce, czajnik, kawiarka na gaz, zmiotka z szufelką, kliny pod koła.

Liczba miejsc do spania
7
Liczba miejsc do jazdy
7
Skrzynia biegów
manualna
Dozwolone zwierzęta
nie
DŁ. x SZ. x W. (m)
6.97 x 2.3 x 3.04
Rok modelowy
2023 r.
Moc silnika (KM)
130 KM
Paliwo
diesel
Wersja zimowa
tak

Parametry

Model
0
Producent
Rimor
Podwozie
Ford
Rodzaj zabudowy
alkowa
Poj. Silnika (cm3)
1998 cm3
Paliwo
diesel
Moc silnika (KM)
130 KM
Skrzynia biegów
manualna
Tempomat
Rok produkcji
2022
Rok modelowy
2023
Systemy wspomagania jazdy
ABS, Wspomaganie kierownicy, Immobilizer, Hill Holder, System Start & Stop
DMC (kg)
3500 kg
Wielofunkcyjna kierownica
Elektryczne lusterka
Ładowność (kg)
611 kg
Poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera
Kamera cofania
Maksymalna masa przyczepy (kg)
kg
Wersja zimowa
Kolor przedniego zderzaka
Zestaw głośnomówiący
Nawigacja
Oświetlenie led
Centralny zamek
Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)
2889 kg
Długość (mm)
6970 mm
Szerokosć (mm)
2300 mm
Wysokość (mm)
3040 mm

Zabudowa

Ogrzewanie rodzaj
truma
Butla gazowa
dwie
Dual/mono control
dual
Moskitiera w drzwiach
Markiza
Szerokość drzwi wejściowych
do 60 cm
Solar
Antena DVB-T

Kuchnia i łazienka

WC/Łazienka
Prysznic
razem
Pojemność lodówki/zamrażalnika (l)
141 L
Pochłaniacz
Kuchenka gazowa
Zlew
System wentylacji SOG

Wnętrze

Łóżko z przodu
Urządzenia multimedialne
0
Radio
Liczba miejsc do jazdy
7
Liczba miejsc do spania
7
Układ tylnego łóżka
2 łóżka oddzielne
Gniazda USB

Media

Akumlator
Przetwornica
Zbiornik wody szarej (l)
120 L
Zbiornik wody czystej (l)
65 L

UMOWA WYNAJMU KAMPERA Nr ………..

 

zawarta w dniu 23.02.2024 r. pomiędzy:

 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  zwanym dalej Wynajmującym

   

a
 

 • ............, ............,
  ............, dowód osobisty seria i nr …………….………........……., wydany przez ……….........................................…………...., Pesel: …….......…..………………………...,
  zwanym dalej
  Rezerwującym”,


   

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
 

Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Umowy, Wynajmujący oddaje Rezerwującemu do używania pojazd typu kamper o następujących parametrach:

alkowa, 0 z dopuszczoną maksymalną ilością osób 7, wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole
zdawczo-odbiorczym, dalej jako „
Kamper”.

Wynajmujący oświadcza, iż posiada prawo do użytkowania Kampera. Kamper posiada aktualną polisę OC, AC, ma ważne badania techniczne oraz jest dopuszczony do ruchu.

§ 2. TERMIN WYNAJMU

Termin wynajmu: ............ - .............

Odbiór Kampera w Łódź od godziny 14:00, zdanie w Łódź do godziny 10:00.

§ 3. PŁATNOŚCI
 

 1. Rezerwujący zobowiązuje się wobec Wynajmującego do uiszczenia następujących opłat:
  Opłata za wynajem Kampera wynosi
  ............, słownie ............,

 2. Wpłacono zaliczkę w wysokości ............, słownie ............_,

 3. Pozostałą należność w wysokości __POZOSTALA_KWOTA__, słownie ............, Rezerwujący zobowiązuje się uiścić najpóźniej w dniu odbioru kampera w siedzibie Wynajmującego, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.

 4. Karę umowną za opóźnienie w zdaniu Kampera przez Rezerwującego, ustala się w wysokości ………………. zł za każdą nowo rozpoczętą dobę wynajmu Kampera. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. Wynajmujący może dochodzić zapłaty kar umownych również po odstąpieniu bądź rozwiązaniu od niniejszej Umowy.

§ 4. KAUCJA

 1. Przy przekazaniu Kampera osoba Rezerwująca wpłaci Wynajmującemu opłatę gwarancyjną, zwaną dalej „Kaucją” w wysokości 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) oraz wyraża zgodę, aby Kaucja została zaliczona przez Wynajmującego na poczet ewentualnych kar, szkód, kosztów napraw lub strat poniesionych w Kamperze przez Wynajmującego, jak również pokrycia udziału własnego przy ubezpieczeniowej likwidacji szkód, w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy. W przypadku należytego wykonania Umowy – Kaucja w pełnej kwocie zostanie zwrócona Rezerwującemu lub osobie przez niego upoważnionej w dniu zdania Kampera.

 2. Jeżeli Rezerwujący nie zda Kampera w terminie wskazanym w niniejszej Umowie bądź w innym terminie, uzgodnionym z Wynajmującym na piśmie, e-mailem bądź sms-em, Kaucja przepada w całości na rzecz Wynajmującego. Ponadto w takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo poinformować organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Kampera oraz dochodzić od Rezerwującego odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość Kaucji.

§ 5. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy stanowić będzie ponadto: Protokół Zdawczo - Odbiorczy podpisywany przez Strony w dniu odbioru i zdania Kampera.

§ 6. KAMPER ZASTĘPCZY

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przekazania Rezerwującemu Kampera innego niż wskazany w niniejszej Umowie z zachowaniem warunków podobnej klasy w przypadku wystąpienia awarii pojazdu zarezerwowanego lub niedostępności Kampera z przyczyn od niego niezależnych (dalej „Kamper zastępczy”). W razie niemożności podstawienia Kampera zastępczego, Rezerwującemu przysługuje zwrot wpłaconego zadatku.

§ 7. OBOWIĄZKI REZERWUJĄCEGO

 1. Rezerwujący jest zobowiązany do używania Kampera zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkowania oraz procedur postępowania na wypadek szkody, a także innych, wskazanych w niniejszej Umowie.

 2. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za powierzony na podstawie niniejszej umowy Kamper i osprzęt.

 3. Strony zgodnie postanawiają, iż wydanie i zwrot Kampera nastąpi w dniu wynikającym. Zarówno wydanie jak i zwrot przedmiotu najmu następuje w siedzibie Wynajmującego chyba, że w danym przypadku strony pisemnie postanowią inaczej.

 4. Wynajmujący oświadcza, iż zwrot Kampera w terminie wcześniejszym niż wynika to z rezerwacji, jest możliwy i dopuszczalny, jednakże pozostaje to bez wpływu na wysokość wynagrodzenia ustalonego za cały okres trwania umowy najmu. Rezerwujący zobowiązany jest do zwrotu Kampera w terminie określonym w rezerwacji i bez zgody Wynajmującego nie jest możliwe przedłużenie okresu trwania umowy. Zgoda Wynajmującego może być pod rygorem nieważności wyrażona wyłącznie na piśmie, mailowo lub przy pomocy wyraźnie brzmiącej wiadomości SMS (niedopuszczalna jest tak zwana milcząca zgoda). Brak zwrotu Kampera w ciągu 6 godzin od czasu ustalonego w warunkach rezerwacji i jednoczesny brak jakiegokolwiek kontaktu ze strony Rezerwującego upoważnia. Wynajmującego do zawiadomienia Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W takim przypadku Wynajmującemu służy kara umowna w wysokości trzykrotnej stawki dobowej wynajmu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

 5. Rezerwujący zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu wyłącznie w celach rekreacyjno- wypoczynkowych, zgodnie z jego przeznaczeniem przy zachowaniu zasad prawidłowej eksploatacji. Rezerwujący nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu osobie trzeciej w podnajem lub bezpłatnego używania. Rezerwujący zobowiązuje się do bezwzględnego zakazu palenia obowiązującego zarówno w Kamperze, jak i w przystawce Kampera. Rezerwujący zobowiązany jest do zwrotu Kampera w stanie niepogorszonym, czystym i posprzątanym we wnętrzu oraz z opróżnionym zbiornikiem toalety i zbiornikiem brudnej wody. Rezerwujący nie ma prawa dokonywać w Kamperze żadnych zmian i przeróbek oraz dokonywać żadnych jej napraw bez uprzedniej wyraźnej zgody Wynajmującego. Rezerwujący oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) wystawionymi dla polis ubezpieczeniowych i potwierdza, że otrzymał ich kopię oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania w wypadku zaistnienia szkody.

§ 8. ZGODY REZERWUJĄCEGO

 1. Rezerwujący wyraża pisemną zgodę na wystawienie paragonu lub faktury bez podpisu odbiorcy.

 2. Rezerwujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych przy rezerwacji Kampera wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy. Osoba rezerwująca zastrzega sobie prawo wglądu i uzupełnienia zgromadzonych danych.

§ 9. DANE UBEZPIECZENIOWE

Poniżej znajdują się istotne dane Kampera dla Rezerwującego
Numer polisy AC Kampera:…………………………………………………………………………..
Awaryjny numer telefonu do Ubezpieczyciela: ………………………………………………………

§ 10. OŚWIADCZENIA

Rezerwujący oświadcza, że następujące osoby posiadają wymagane uprawnienia i są upoważnione do kierowania Kamperem:

PIERWSZY KIEROWCA (Rezerwujący)
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………
Pesel ………………………………………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………………………
Organ wydający dowód osobisty …………………………………………………………………….
Nr prawa jazdy i kategorie ……………………………………………………………………………

 

DRUGI KIEROWCA
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………
Pesel …………………………………………………………………………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego …………………..…………………………………………………….
Organ wydający dowód osobisty …………………………………………………………………….
Nr prawa jazdy i kategorie ……………………………………………………………………………

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Rezerwujący odpowiada za wszystkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady i mandaty itp., np. za złe parkowanie czy zdjęcie z fotoradaru, które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego Kamperem, aż do chwili zwrotu Kampera Wynajmującemu, także za takie, które otrzyma Wynajmujący z kraju i z zagranicy po terminie zwrotu Kampera i Kaucji.

 2. Rezerwujący wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym
  organom Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, z tytułu
  używania Kampera.

§ 12. UŻYTKOWANIE KAMPERA

 1. Rezerwujący oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Wynajmu i zasadami użytkowania Kampera i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

 2. Rezerwujący zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach
  w miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu 3,2 m oraz do nieprzekraczania prędkości 110 km/h. Kamper należy do kategorii pojazdów specjalnych.

§ 13. ZAKAZ PODNAJMU

Rezerwujący nie jest uprawniony do podnajmowania Kampera innym osobom i czerpania korzyści finansowych z tego typu usługi.

§ 14. UŻYWANIE KAMPERA POZA GRANICAMI RP

Wynajmujący wyraża zgodę na używanie Kampera przez Rezerwującego poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Państw Wspólnoty Europejskiej i Państw Stowarzyszonych. Wszelkie wyjazdy do państw Europy (takich jak.
ALBANIA, SERBIA, MACEDONIA, CZARNOGÓRA, BOŚNIA i
HERCEGOWINA, UKRAINA, ROSJA, BIAŁORUŚ, MOŁDAWIA, TURCJA
) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również̇ podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami
i zamieszkami.

§ 15. ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE PANDEMII

 1. Rezerwujący zobowiązany jest planować trasę podróży w taki sposób, aby unikać restrykcji związanych z pandemią, zwłaszcza możliwości objęcia go kwarantanną przy przekraczaniu granic.

 2. W przypadku braku możliwości zwrotu Kampera w ustalonym w Umowie terminie w związku objęciem kwarantanną Rezerwującego bądź któregokolwiek z korzystających z nim z Kampera, Rezerwujący zobowiązuje się pokryć dodatkowe koszty wynajmu zgodnie ze stawką za dobę wynikającą z Umowy.


 

§ 16. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY ZA SZKODY

 1. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za szkody w Kamperze spowodowane z własnej winy lub będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z przedmiotu najmu, chyba że zostaną usunięte w ramach ubezpieczenia Rezerwującego, przy czy szkody komunikacyjne i niekomunikacyjne o wartości do 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych netto nie podlegają ubezpieczeniu Autocasco (tzw. udział własny) i za nie najemca ponosi pełną odpowiedzialność. Rezerwujący ponosi również pełną odpowiedzialność za szkodę w przypadkach, w których Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania na skutek naruszenia przez najemcę postanowień OWU. Rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wyposażeniu dodatkowym, a nieobjętym polisą AC, spowodowane z własnej winy, niedbalstwa lub będące skutkiem nieprawidłowego ich używania. Odpowiedzialność Rezerwującego, dotyczy szkód powstałych wyłącznie w okresie trwania umowy, jednakże rozciąga się na szkody, których wykrycie nastąpiło po zwrocie przedmiotu najmu, jeżeli Rezerwujący podjął działania zmierzające do ukrycia szkody lub zwrot przedmiotu najmu z przyczyn nieleżących po stronie Rezerwującego co uniemożliwiało dokonanie prawidłowego sprawdzenia stanu Kampera i jego wyposażenia dodatkowego (w takim wypadku w protokole zdawczo- odbiorczym umieszczona jest stosowna adnotacja.

 2. Rezerwujący zapłaci wynajmującemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) zwrotu przedmiotu najmu z naruszeniem terminu zdania kampera w wysokości trzykrotnej stawki dobowej wynajmu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia

b) zwrotu Kampera z nieopróżnionym zbiornikiem toalety - 300,00 (trzysta) złotych,

c) stwierdzenia naruszenia zakazu opisanego w § 7 ustęp 5 - 1.000,00 (tysiąc) złotych,

d) stwierdzenia udostępnienia Kampera osobie niespełniającej warunków opisanych w Regulaminie - 1.000,00 (tysiąc) złotych,

f) zwrot Kampera z nieopróżnionym zbiornikiem brudnej wody – 300,00 (trzysta) złotych

W przypadku wyrządzenia Kamperem szkody polegającej na zniszczeniu tapicerki (np. wypalenie dziury) Rezerwujący niezależnie od wysokości kary umownej, pokryje koszt wymiany tapicerki
w całym Kamperze. Kary umowne mogą być naliczane na różnych podstawach, a naliczenie kary na jednej z nich nie wyklucza możliwości naliczenia kar na pozostałych podstawach. Jeżeli kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Rezerwującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 17. REGULAMIN WYPOŻYCZENIA KAMPERA

 1. Ogólne zasady wynajmu

a) Warunki wynajmu Kampera zawarte w niniejszym regulaminie określają prawa i obowiązki Rezerwującego i Wynajmującego. Regulamin jest załącznikiem do umowy najmu i stanowi jej integralną część. Postanowienia regulaminu są wiążące dla stron z chwilą podpisania umowy najmu , a niektóre jego postanowienia są wiążące dla stron z chwilą dokonania rezerwacji terminu wynajmu i wpłaty zadatku na rzecz wynajmującego.

 1. Przedmiotem umowy najmu jest wynajem Kampera wskazanego w umowie wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo – odbiorczym.

 2. Wynajem rozpoczyna się z chwilą wydania Kampera Rezerwującemu i podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego , albo z nadejściem daty wskazanej w umowie.

 3. Protokół zdawczo – odbiorczy winien być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy przy wydaniu przedmiotu najmu i w momencie jego zwrotu. Odmowa podpisania protokołu przez najemcę oznacza jego akceptację dla jednostronnego podpisania protokołu przez wynajmującego o wszystkich treści zawartych w tak sporządzonym protokole.

 4. Wymagania wobec Rezerwującego i kierowcy.

Kierowcą Kampera będącego przedmiotem umowy najmu może być wyłącznie Rezerwujący lub osoba przez niego wskazana ,wpisana do umowy najmu jako drugi kierowca.

 1. Kierujący Kamperem może być wyłącznie osoba , która posiada Prawo Jazdy kategorii B od co najmniej dwóch lat.

 2. W dniu podpisania umowy Rezerwujący przekłada do wglądu dwa aktualne dokumenty tożsamości ze zdjęciem. Jednym z nich musi być Prawo Jazdy, celem zweryfikowania posiadania przez najemcę uprawnień, które są niezbędne do podpisania umowy najmu.

 3. Rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w przedmiocie najmu, w tym za osoby korzystające z wynajętego Kampera. W przypadku najmu tego samego Kampera przez kilka osób ich odpowiedzialność względem Wynajmującego jest solidarna.

 4. Rezerwujący jest zobowiązany w okresie trwania umowy najmu do właściwego zabezpieczenia przed kradzieżą lub zagubieniem dokumentów Kampera i kompletu kluczy. Rezerwujący przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest pozostawienie dokumentów w samochodzie (ewentualna kradzież Kampera wraz z dokumentami uniemożliwia uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela, co rodzi pełną odpowiedzialność najemcy za szkodę wobec wynajmującego).

 5. W przypadku niemożności zwrotu przedmiotu najmu w siedzibie wynajmującego, Rezerwujący i Wynajmujący mogą wspólnie postanowić, iż wynajmujący dokona przywiezienia przedmiotu najmu do swojej siedziby. W takim przypadku Rezerwujący zwróci wynajmującemu wszystkie poniesione przez niego koszty z tym związane.

 6. Na całkowity koszt wynajmu składa się wynagrodzenie za liczbę dni określoną w rezerwacji według cennika obowiązującego na portalu bookingcamper.pl i innych dodatkowych opłat zarówno tych obowiązkowych jak i nieobowiązkowych.

 7. Zmiana terminu rezerwacji w każdym wypadku jest niedopuszczalna, jeżeli zmiana ta miałaby nastąpić w terminie krótszym aniżeli 30 dni od rozpoczęcia potwierdzonego terminu wynajmu.

 8. Pozostała część kosztu wynajmu oraz kaucja, winna być wpłacona na rzecz wynajmującego min 2 dni przed odbiorem Kampera lub w dniu odbioru kampera. W przypadku wpłaty za pośrednictwem rachunku bankowego warunkiem odbioru Kampera jest zaksięgowanie wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym wynajmującego.

 9. Najpóźniej w dniu odbioru Kampera strony podpisują umowę najmu.

 10. W przypadku rezygnacji przez Rezerwującego z wynajmu, niepodpisania umowy przez klienta, niespełnienia przez klienta wymagań stawianych jako kierowcy, nieuregulowania jakichkolwiek należności lub nieodebrania Kampera w umówionym terminie, dokonana rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 11. Rezerwujący, najpóźniej w dniu wydania Kampera wpłaca wynajmującemu kaucję w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i należności służących wynajmującemu z tytułu nienależnego wykonania postanowień umowy przez Rezerwującego, a w szczególności wynikających z kradzieży lub uszkodzenia przedmiotu najmu, zgubienia dowodu rejestracyjnego lub kluczy, kar umownych określonych w umowie.

 12. Zwrot kaucji następuje w dniu zdania kampera, po wcześniejszym sprawdzeniu jego stanu przez Wynajmującego.

 13. Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia z kaucji zobowiązań najemcy powstałych wskutek nienależytego wykonania przez najemcę postanowień umowy. Jeżeli Rezerwujący wykupił ubezpieczenie kaucji, wówczas Wynajmujący winien wystawić notę obciążeniową na kwotę potrącenia kaucyjnego, jako potwierdzenie dla Ubezpieczyciela.

 14. W przypadku, w którym wysokość zobowiązań Rezerwującego względem wynajmującego przekracza wysokość wpłaconej kaucji, Rezerwujący zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty należności w terminie 3 dni o daty zwrotu Kampera.

 15. Odbiór Kampera możliwy jest wyłącznie po podpisaniu umowy najmu i uregulowaniu na rzecz Wynajmującego wszelkich należności wynikających z umowy (wynagrodzenie za najem, opłata serwisowa – jeśli istnieje, kaucja). Przed odbiorem Kampera klientowi udzielany jest instruktaż użytkowania Kampera oraz zasady instalacji i obsługi dodatkowego wyposażenia i sprzętu turystycznego.

 16. Odbiór i zwrot Kampera następuje po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego szczegółowo określającego stan techniczny Kampera i wyposażenia dodatkowego w chwili wydania przedmiotu najmu i jego zwrotu.

 17. Rezerwujący zobowiązany jest do takiego zaplanowania swojego wypoczynku, by możliwym było terminowe oddanie Kampera (z uwzględnieniem możliwych utrudnień na trasie przejazdu czy niekorzystnych warunków atmosferycznych). Brak zwrotu Kampera w określonym umową terminie spowoduje obciążenie Rezerwującego karami umownymi, oraz może dodatkowo rodzić po jego stronie obowiązek naprawnienia szkody wynajmującego.

 18. Rezerwujący zobowiązany jest do zwrotu Kampera umytego, posprzątanego we wnętrzu, oraz z opróżnionym zbiornikiem toalety. Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkowało obciążeniem najemcy karami umownymi, oraz może być podstawą do odmowy podpisania przez wynajmującego protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu wykonania tych czynności przez Wynajmującego.

 19. Brak zwrotu przedmiotu najmu w terminie wynikającym z umowy spowoduje obciążenie Rezerwującego stosownymi karami umownymi, oraz odpowiedzialnością najemcy za ewentualne szkody tym spowodowane (na przykład koniecznością wypłaty odszkodowania klientowi, który miał rezerwację w kolejnym terminie). Niezależnie od powyższego, brak zwrotu Kampera w ciągu 6 godzin od terminu ustalonego w umowie, przy jednoczesnym braku kontaktu ze strony najemcy upoważnia wynajmującego do zawiadomienia Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia lub kradzieży przedmiotu najmu.

 20. Postępowanie w przypadku awarii

W przypadku awarii Rezerwujący jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia wy