03 grudnia 2021 1045Częstochowa

J J.B.W.

3.7
Dodaj do ulubionych
Udostępnij
Oferta testowa. Rezerwacja Online możliwa wkrótce.

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Brak terminów
Zarezerwowane
Sprzedane
Twój wybór

Warunki wynajmu

Kaucja zwrotna
5000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz kampera
Odbiór od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 12:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe dopłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Prawo jazdy kategoria B + Dowód osobisty

W cenę wliczono
Do każdego kampera dodajmy butelkę dobrego wina na powitanie gości na pokładzie :)

Liczba miejsc do spania
1
Liczba miejsc do jazdy
3
Skrzynia biegów
manualna
Dozwolone zwierzęta
nie
DŁ. x SZ. x W. (m)
5.93 x 2.06 x 2.76
Rok modelowy
2021 r.
Moc silnika (KM)
143 KM
Paliwo
diesel
Wersja zimowa
tak

Parametry

Model
J J.B.W.
Podwozie
Mercedes Benz
Rodzaj zabudowy
blaszak
Poj. Silnika (cm3)
2143 cm3
Paliwo
diesel
Moc silnika (KM)
143 KM
Skrzynia biegów
manualna
Tempomat
Rok produkcji
2021
Rok modelowy
2021
Systemy wspomagania jazdy
ABS, ESP, ASR, EBV, asystent bocznego wiatru
DMC (kg)
3500 kg
Obrotowe fotele
Wielofunkcyjna kierownica
Alufelgi
16 ''
Elektryczne lusterka
Ładowność (kg)
705 kg
Kamera cofania
Maksymalna masa przyczepy (kg)
2000 kg
Wersja zimowa
Kolor przedniego zderzaka
Zestaw głośnomówiący
Nawigacja
Oświetlenie led
Centralny zamek
Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)
2795 kg
Długość (mm)
5930 mm
Szerokosć (mm)
2060 mm
Wysokość (mm)
2760 mm

Zabudowa

Ogrzewanie rodzaj
truma
Butla gazowa
dwie
Dual/mono control
dual
Moskitiera w drzwiach
Markiza
Rolety okien przednich
Szerokość drzwi wejściowych
80 cm
Solar
Antena DVB-T

Kuchnia i łazienka

WC/Łazienka
Prysznic
brak
Pojemność lodówki/zamrażalnika (l)
90 L
Kuchenka gazowa
Zlew

Wnętrze

Telewizor
Urządzenia multimedialne
Radio
Liczba miejsc do jazdy
3
Liczba miejsc do spania
1
Układ tylnego łóżka
poprzeczny
Gniazda USB

Media

Akumlator
Przetwornica
Zbiornik wody szarej (l)
85 L
Zbiornik wody czystej (l)
100 L

UMOWA WYNAJMU KAMPERA Nr 11.2022

zawarta w dniu 08.12.2022 r. pomiędzy:

 • XXXXXXXXX
  zwanym dalej Wynajmującym
   

a
 

 • ............, ............,
  ............, dowód osobisty seria i nr …………….………........……., wydany przez ……….........................................…………...., Pesel: …….......…..………………………...,
  zwanym dalej
  Rezerwującym”,
   

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
 

Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Umowy, Wynajmujący oddaje Rezerwującemu do używania pojazd typu kamper o następujących parametrach:

blaszak, J J.B.W. z dopuszczoną maksymalną ilością osób 3, wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole
zdawczo-odbiorczym, dalej jako „Kamper”.

Wynajmujący oświadcza, iż posiada prawo do użytkowania Kampera. Kamper posiada aktualną polisę OC, AC, ma ważne badania techniczne oraz jest dopuszczony do ruchu.

§ 2. TERMIN WYNAJMU

Termin wynajmu: ............ - .............

Odbiór Kampera w Częstochowa od godziny 15:00, zdanie w Częstochowa do godziny 12:00.

§ 3. PŁATNOŚCI
 

 1. Rezerwujący zobowiązuje się wobec Wynajmującego do uiszczenia następujących opłat:
  Opłata za wynajem Kampera wynosi ............, słownie ............,
 2. Wpłacono zaliczkę w wysokości ............, słownie ............_,
 3. Pozostałą należność w wysokości __POZOSTALA_KWOTA__, słownie ............, Rezerwujący zobowiązuje się uiścić najpóźniej w dniu odbioru kampera w siedzibie Wynajmującego, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.
 4. Karę umowną za opóźnienie w zdaniu Kampera przez Rezerwującego, ustala się w wysokości ………………. zł za każdą nowo rozpoczętą dobę wynajmu Kampera. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. Wynajmujący może dochodzić zapłaty kar umownych również po odstąpieniu bądź rozwiązaniu od niniejszej Umowy.

§ 4. KAUCJA

 1. Przy przekazaniu Kampera osoba Rezerwująca wpłaci Wynajmującemu opłatę gwarancyjną, zwaną dalej „Kaucją” w wysokości 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) oraz wyraża zgodę, aby Kaucja została zaliczona przez Wynajmującego na poczet ewentualnych kar, szkód, kosztów napraw lub strat poniesionych w Kamperze przez Wynajmującego, jak również pokrycia udziału własnego przy ubezpieczeniowej likwidacji szkód, w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy. W przypadku należytego wykonania Umowy – Kaucja w pełnej kwocie zostanie zwrócona Rezerwującemu lub osobie przez niego upoważnionej w dniu zdania Kampera.
 2. Jeżeli Rezerwujący nie zda Kampera w terminie wskazanym w niniejszej Umowie bądź w innym terminie, uzgodnionym z Wynajmującym na piśmie, e-mailem bądź sms-em, Kaucja przepada w całości na rzecz Wynajmującego. Ponadto w takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo poinformować organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Kampera oraz dochodzić od Rezerwującego odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość Kaucji.

§ 5. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy stanowić będzie ponadto: Protokół Zdawczo - Odbiorczy podpisywany przez Strony w dniu odbioru i zdania Kampera.

§ 6. KAMPER ZASTĘPCZY

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przekazania Rezerwującemu Kampera innego niż wskazany w niniejszej Umowie z zachowaniem warunków podobnej klasy w przypadku wystąpienia awarii pojazdu zarezerwowanego lub niedostępności Kampera z przyczyn od niego niezależnych (dalej „Kamper zastępczy”). W razie niemożności podstawienia Kampera zastępczego, Rezerwującemu przysługuje zwrot wpłaconego zadatku.

§ 7. OBOWIĄZKI REZERWUJĄCEGO

 1. Rezerwujący jest zobowiązany do używania Kampera zgodnie z jego przeznaczeniem,
  z zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkowania oraz procedur postępowania na wypadek szkody, a także innych, wskazanych w niniejszej Umowie.
 2. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za powierzony na podstawie niniejszej Umowy Kamper
  i osprzęt.

§ 8. ZGODY REZERWUJĄCEGO

 1. Rezerwujący wyraża pisemną zgodę na wystawienie paragonu lub faktury bez podpisu odbiorcy.
 2. Rezerwujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych przy rezerwacji Kampera wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy. Osoba rezerwująca zastrzega sobie prawo wglądu i uzupełnienia zgromadzonych danych.

§ 9. DANE UBEZPIECZENIOWE

Poniżej znajdują się istotne dane Kampera dla Rezerwującego
Numer polisy AC Kampera:…………………………………………………………………………..
Awaryjny numer telefonu do Ubezpieczyciela: ………………………………………………………

§ 10. OŚWIADCZENIA

Rezerwujący oświadcza, że następujące osoby posiadają wymagane uprawnienia i są upoważnione do kierowania Kamperem:

PIERWSZY KIEROWCA (Rezerwujący)
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………
Pesel ………………………………………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………………………
Organ wydający dowód osobisty …………………………………………………………………….
Nr prawa jazdy i kategorie ……………………………………………………………………………

 

DRUGI KIEROWCA (Rezerwujący)
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………
Pesel …………………………………………………………………………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego …………………..…………………………………………………….
Organ wydający dowód osobisty …………………………………………………………………….
Nr prawa jazdy i kategorie ……………………………………………………………………………

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Rezerwujący odpowiada za wszystkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady i mandaty itp., np. za złe parkowanie czy zdjęcie z fotoradaru, które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego Kamperem, aż do chwili zwrotu Kampera Wynajmującemu, także za takie, które otrzyma Wynajmujący z kraju i z zagranicy po terminie zwrotu Kampera i Kaucji.
 2. Rezerwujący wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym
  organom Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, z tytułu używania Kampera.

§ 12. UŻYTKOWANIE KAMPERA

 1. Rezerwujący oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Wynajmu i zasadami użytkowania Kampera i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
 2. Rezerwujący zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach
  w miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu 3,2 m oraz do nieprzekraczania prędkości 110 km/h. Kamper należy do kategorii pojazdów specjalnych.

§ 13. ZAKAZ PODNAJMU

Rezerwujący nie jest uprawniony do podnajmowania Kampera innym osobom i czerpania korzyści finansowych z tego typu usługi.

§ 14. UŻYWANIE KAMPERA POZA GRANICAMI RP

Wynajmujący wyraża zgodę na używanie Kampera przez Rezerwującego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Państw Wspólnoty Europejskiej i Państw Stowarzyszonych. Wszelkie wyjazdy do państw Europy (takich jak. ALBANIA, SERBIA, MACEDONIA, CZARNOGÓRA, BOŚNIA i HERCEGOWINA, UKRAINA, ROSJA, BIAŁORUŚ, MOŁDAWIA, TURCJA) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również̇ podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

§ 15. ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE PANDEMII

 1. Rezerwujący zobowiązany jest planować trasę podróży w taki sposób, aby unikać restrykcji związanych z pandemią, zwłaszcza możliwości objęcia go kwarantanną przy przekraczaniu
  granic.
 2. W przypadku braku możliwości zwrotu Kampera w ustalonym w Umowie terminie w związku objęciem kwarantanną Rezerwującego bądź któregokolwiek z korzystających z nim z Kampera, Rezerwujący zobowiązuje się pokryć dodatkowe koszty wynajmu zgodnie ze stawką za dobę
  wynikającą z Umowy.

§ 16. INNE ….

 1. Inne ………
 2. Inne ………

§ 17. INNE …..

 1. Inne ………
 2. Inne ………

§ 18. INNE …..

 1. Inne ………
 2. Inne ………


§ 19. WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I SĄDU

 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia zawisłości sporu, wszelkie spory związane z niniejszą Umową rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Wynajmującego.

§ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Datą zawarcia Umowy jest data podpisania jej przez ostatnią ze Stron. W przypadku braku określenia dat złożenia podpisów pod Umową, datą zawarcia Umowy będzie data wskazana w jej komparycji. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia Stron, dokonane w jakiejkolwiek formie, dotyczące jej przedmiotu i warunków współpracy w tym zakresie.
 3. Umowę̨ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Przed podpisaniem Umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie Strony.

 

WYNAJMUJĄCY (podpis) .................................................................................................

REZERWUJĄCY(podpis) ...................................................................................................
 

 

Dodatkowe informacje:

 • W sprawie odbioru kampera proszę kontaktować się z XXXXXXXXX
 • W razie problemów technicznych kampera proszę kontaktować się z nr tel. ………………….

Upewnij się, czy wypełnione są wszystkie pola, aby aktywować opinię. Opinia będzie widoczna dopiero po wcześniejszym zweryfikowaniu jej przez administratora.

 • Bartek
  1
  30 listopada 2022, 12:55

  Komfort wewnątrz kampera
  1
  Czystość wynajętego kampera
  1
  Stan techniczny kampera
  1
  Udogodnienia w kamperze
  1
  Stosunek jakości do ceny
  1
  Kontakt z wypożyczalnią
  1
  Plusy kampera: Udana wyprawa - kamper czysty 

  Minusy kampera: Brak 

  Odpowiedź wypożyczalni

  30 listopada 2022, 13:40

  Dziękujemy za współpracę :) 

 • Adrian
  6.3
  24 listopada 2022, 13:19

  Komfort wewnątrz kampera
  6
  Czystość wynajętego kampera
  3
  Stan techniczny kampera
  8
  Udogodnienia w kamperze
  6
  Stosunek jakości do ceny
  5
  Kontakt z wypożyczalnią
  10
  Plusy kampera: Fajny Duży kamper

  Minusy kampera: Max dwie osoby

  Odpowiedź wypożyczalni

  24 listopada 2022, 13:21

  Ok